นศท.เรียนชดเชย รด.
กิจกรรมของวันที่ 15 ส.ค. 2558 08:00 - 12:00

เรียนชดเชยวิชาทหาร ณ ศูนย์การกำลังสำรอง (ชดเชยวันที่ 12 สิงหาคม 2558)