ห้องเรียนพิเศษเรียนเสริม
21 ก.ย. 2558 เวลา 08:00น. ถึง 02 ต.ค. 2558 เวลา 16:00น.

กิจกรรมเรียนเสริมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต / MEP / EP