กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.,ค.ม.หลักสูตรและการสอน(การสอนสังคมศึกษา)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ     ตำแหน่ง
บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม