รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง งานวัดและประเมินผล