โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายธฤษณัช อารมย์แก้ว
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม (การสอนภาษาไทย)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 2
E-mail : trisanat@debsirin.ac.th
Facebook : -
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง
โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ