กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) , วท.ม.(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail : aek.settawoot@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง