โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางฐานิตา เลพล
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่