ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559


 บันทึกโดย Admin  03 เม.ย. 2559ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์

ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์
คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์

ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีนหมายเหตุ

    ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  3  เมษายน  2559  เวลา  09.00 น. 
    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์    รายงานตัว    ห้อง    152
    แผนการเรียนศิลป์              รายงานตัว    ห้อง    153
  ประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ในวันที่  10  เมษายน  2559  เวลา  08.30 น.    ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 11425