ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 13 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


 บันทึกโดย Admin  12 มี.ค. 2561

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑๓ รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


   ::เอกสาร e-bidding::

            ::คุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์::

            ::รายการและราคากลางครุภัณฑ์::


>>ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ม่ีนาคา ๒๕๖๑ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.

>>ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

>>ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.debsirin.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๒๑-๕๘๐๑ ต่อ ๒๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้เข้าชม : 492