รับสมัคร DS Pre - test' 62


 บันทึกโดย Admin  03 ธ.ค. 2561กำหนดการ

1. สมัครผ่านเว็บไซต์    2 พฤศจิกายน  14 ธันวาคม 2561
   คลิกที่เว็บ-->         https://pretest.debsirin.ac.th   
   ชำระเงิน                ถึงวันที่  14 ธันวาคม 2561 ผ่านธนาคารกรุงไทย


 ประกาศรายชื่อ   15 ธันวาคม 2561

 สอบ               16 ธันวาคม 2561

 ประกาศผล       25 ธันวาคม 2561คลิก –>   สมัครสอบออนไลน์  

คลิก –>   พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  (หลังชำระเงิน 1-2 วันทำการ)


 ผู้สมัครโปรดตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเงินจากธนาคารให้ถูกต้อง 
กรณีมีความผิดพลาดโปรดติดต่อธนาคารที่ชำระเงิน


** ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบมาในวันสอบ **

2. สมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์  วันที่ 2 พฤศจิกายน -  15 ธันวาคม 2561  
(ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนได้)
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร กรณีสมัครที่โรงเรียน ดังนี้
        1.  รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน  3  รูป
        2.  เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
        3.  ค่าสมัครสอบ  400  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ที่มา : https://pretest.debsirin.ac.th

ผู้เข้าชม : 7007