สรุป GAT/PAT ที่ใช้เป็นคะแนนรับตรงและแอดมิชชันมหา'ลัยทั่วประเทศ


 บันทึกโดย Admin  01 ต.ค 2557

 รุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นแนวทางเลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจกำหนดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกแตกต่างกันได้ หรือ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็อาจกำหนดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกไว้หลายรูปแบบ ดังนั้น  นักเรียนต้องศึกษาข้อมูลองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกและสมัครสอบให้ครบองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด หากผู้สมัครสมัครสอบไม่ครบองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่า ผู้สมัครขาดองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก ทำให้ไม่มีสิทธิ์สมัครและไม่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนั้นๆ

         สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558  มีรายละเอียดดังนี้

GAT     =  ความถนัดทั่วไป
PAT1     =  ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT2     =  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  PAT3     =  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT4     =  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5     =  ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT6     =  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT7.1   =  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
           PAT7.2   =  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
           PAT7.3   =  ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
           PAT7.4 = ความถนัดทางภาษาจีน
           PAT7.5 = ความถนัดทางภาษาอาหรับ
           PAT7.6 = ความถนัดทางภาษาบาลี


 
สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ

กลุ่มที่ 1 คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
             คณะสาธารณสุขฯ คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทยาศาสตร์กีฬา
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20%,  PAT 1 10% และ PAT 2 20%


กลุ่มที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%


กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%


กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20%


กลุ่มที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%
             
*** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT1
                    เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ม.เกษตรศาสตร์


กลุ่มที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%


กลุ่มที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%


กลุ่มที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์
             GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
             
*** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT2
                   เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

กลุ่มที่ 10 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
               รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
               รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%
                               และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%


กลุ่มที่ 11 คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์
               รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
               รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 5 20%
                               และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%


กลุ่มที่ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ , คณะศิลปการออกแบบ
               GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%


กลุ่มที่ 13 คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
               คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

               รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
               รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
               รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%


          นี่เป็นข้อมูลฉบับอย่างเป็นทางการจาก สอท. เด็กศิลป์สามารถสมัครสอบ PAT 1 หรือ 2 ได้ ขณะเดียวกันเด็กวิทย์ก็สมัคร PAT 7 ได้เช่นกันครับ

ที่มา : เด็กดี

        แนะนำเพิ่มเติม    

  - ขอให้นักเรียนสมัครสอบรายวิชา GAT/PAT ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบของคณะ/สาขานั้น เพื่อที่จะได้มีองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกครบ ทำให้นักเรียนสามารถสมัครสอบโครงการรับตรงเหล่านั้นได้ หรือ สามารถเลือกคณะ/สาขาเหล่านั้นในรอบแอดมิชชันได้

   -เช็คเลย! คณะและมหาวิทยาลัยที่ใช้ PAT 7 แต่ไม่รับ PAT บาลี คลิกที่นี่

  - เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1835