รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันพระพุทธศาสนา


 บันทึกโดย Admin  30 ต.ค 2557

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันพระพุทธศาสนา "เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ 11
 ปีการศึกษา  2557>>ช่วงชั้นที่ 1(ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)<<

>>ช่วงชั้นที่ 2(ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)<<

>>ช่วงชั้นที่ 3(มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)<<

>>ช่วงชั้นที่ 4(มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)<<

>>ห้องสอบ<<

หมายเหตุ  1. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 4 ช่วงชั้น (ช่วงชั้นละ ไม่เกิน 5 คน)
                2. การกรอกใบสมัคร ให้กรอกด้วยการพิมพ์
                3. นักเรียนที่เข้าสอบจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย และงดการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
                4. นักเรียนที่เข้าแข่งทุกคนต้องแต่งการเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

ผู้เข้าชม : 2868