พิมพ์ผลคะแนนสอบ O-NET,GAT/PAT,7 วิชาสามัญ ผ่านระบบ E-Score


 บันทึกโดย Admin  25 ธ.ค. 2557
หลังจากที่ สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET GAT/PAT 7 วิชาสามัญ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องนำ ใบรายงานผลคะแนนฉบับทางการ ไปใช้เพื่อสมัครรับตรงในบางโครงการ ที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องส่ง ใบรายงานผลคะแนนฉบับทางการ ให้กับทางโครงการ หรือ ทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนการนำผลคะแนนไปใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ในระเบียบการรับสมัคร หรือ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ต้องใช้ ใบรายงานผลคะแนนฉบับทางการ จะมีระบุไว้อย่างชัดเจน

            การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน O-NET GAT/PAT 7 วิชาสามัญ ฉบับทางการ  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Score มีขั้นตอน ดังนี้

 


ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบ E-Score ที่ http://escore.niets.or.th/escore/

การเข้าระบบ E-Score ใช้ชุดรหัสเดียวกันกับ การเข้าระบบ GAT PAT

ชื่อเข้าระบบ E-Score คือ รหัสผู้ใช้งาน GAT PAT


คู่มือระบบการใช้งาน

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 5108