สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT


 บันทึกโดย Admin  25 ธ.ค. 2557

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

           - กำหนดการและสถานที่ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : วันที่ 25- 27 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

           - ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ต้องขอดูกระดาษคําตอบของตนเองด้วยตนเองหรือผู้แทน

           - เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ยื่นใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ (ดาวน์โหลด ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คลิกที่นี่) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

           - ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : รายวิชาละ 20 บาท

           - กำหนดการและสถานที่ดูกระดาษคำตอบ :  วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 998