ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญทอง)
ผู้ได้รับรางวัล : นายเมธาสิต ใจสอาด ม.6/4
รายละเอียดผลงาน : รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558

รูปภาพบรรยากาศ

:: นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญทอง)

Page      | 1 |