กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
วุฒิการศึกษา : ค.ม. ภาษาอังกฤษ-หลักสูตรฯ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)