กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางยุพิน วังจีน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ/ภาษาญีปุ่น
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูประจำชั้น ม. 2/3 (MEP)