รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายนรวิชญ์ รุ่งเรื่อง,เด็กชายคณิศร ลำพัชวา,เด็กชายอํษฎาวุธ ชูวัน
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

Page      | 1 |