กิจกรรมต่าง ๆ

- ค่ายชุมนุมนักเขียน_2560
- พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
- เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
- พัฒนาบุคลากร
- อบรมครูใหม่ของเทพศิรินทร์และเครือข่าย
- บุคลากรเริ่มปฏิบัติหน้าที่
- ลงทะเบียน ม.2-3 , 5-6
- ม.6 รับเอกสารการจบการศึกษา
- บรรพชาสามเฌรภาคฤดูร้อน
- Post Test ครูใหม่
- ประชุมประสานแผน 2559
- นักเรียนรับผลสอบ 2/2558
- ครูประจำชั้นตรวจทาง ต.2-ก
- นักเรียนเข้าค่าย2 สอวน.คอมพิวเตอร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจทานคะแนน
- ครู ม.1-5 กรอกคะแนนวัดผล
- ตรวจสุขภาพบุคลากร
- อบรมเตรียมค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์
- ประกาศผลการเรียนซ้ำกรณีพิเศษ
- หัวหน้ากลุ่มสาระส่งผลการเรียนซ้ำ
- ครูดำเนินการให้นักเรียนเรียนกรณีพิเศษ
- นักเรียนพบครูประจำวิชา
- ห้องเรียนพิเศษ ม.4 มอบตัว
- ม.4ห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว
- ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ ม.4
- สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4
- มอบตัว ม.4
- ประกาศผลคัดเลือก/รายงานตัว ม.4


Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |