กิจกรรมต่าง ๆ

- ประกาศผลสอบ/ลงทะเบียน2/2558
- ประกาศผลสอบ/ลงทะเบียน2/2558
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
- ลงทะบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- กิจกรรมค่ายนักเขียน
- ค่ายห้องเรียนภาษา
- ตรวจทาน ต.2 ก
- ตรวจทานคะแนนและแบบสรุปคะแนนรายวิชา
- กรอกคะแนนสอบปลาย
- ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.4
- ห้องเรียนพิเศษเรียนเสริม
- ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.2
- ม.ต้นสอบปลายภาค1/2558
- ม.ต้นสอบปลายภาค1/2558
- ม.ปลายสอบปลายภาค1/2558
- ม.ปลายสอบปลายภาค1/2558
- ม.ปลายสอบปลายภาค1/2558
- ประชุมโครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์
- ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต นำเสนอโครงงาน
- นศท.เรียนชดเชย รด.
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ถวายพระพรชัยมงคล
- ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3
- ประชุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
- ประกาศผลคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาคเรียนที
- กิจกรรมนิยมไทย และเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.6
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- ครูประจำวิชากรอกคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค


Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |