นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์


พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ : เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2469 อำเภอทุ่งคา จังหวัด
ภูเก็ต เป็นบุตรของ หลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์ มี
พี่-น้อง รวม 8 คน ชาย 6 คน และหญิง 2 คน สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ 
สินธวานนท์ มีบุตร- ธิดา รวม 3 คน

การศึกษา : สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (2484) 
มัธยมศึกษาตนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2486)
ได้รับการ
ประดับยศว่าที่ร้อยตรี จากโรงเรียนนายทหารสารวัตร (2488)
และได้รับ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2490)
ได้รับทุนการศึกษา MDAP "ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
สาขา 
Communication Officer และ Technical Instructor Course

ประวัติการทำงาน : รับราชการสังกัดกรมทหารสื่อสาร (2492-2503) จนได้รับ ยศสูงสุด นาวาอากาศตรี
เข้าทำงานที่การไฟฟ้ายันฮี ปัจจุบันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ระหว่างพฤกษาคม 2528 จนถึง กันยายน 2530

การทำงานเพื่อสังคม : เป็นกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอื่นๆ เป็นจำนวนมาก และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2530