นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์


ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441

การศึกษา
พ.ศ.2449         โรงเรียนเทพศิรินทร์

พ.ศ. 2468
พ.ศ. 2518

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเบอร์น ประเทศเยอรมนี
ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495

ผู้ว่าการ

ประวัติการรับราชการ 

พ.ศ. 2469 
พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2518

นายเวร กรมบัญชาการ กระทรวงพาณิชย์
สารวัตรสหกรณ์ กระทรวงพาณิชยการ
อธิบดีกรมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงพาณิชยการ
ปลัดทบวงเกษตราธิการ
ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ 
รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและโลหกิจ
ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ 
รักษาการในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
องคมนตรี
ประธานองคมนตรี

ประวัติการทำงานที่อื่น

พ.ศ. 2488
พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2496
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2510 
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2517

ผู้อำนวยการองค์การข้าว
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการสหกรณ์
กรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการทำผังเศรษฐกิจของประเทศ
ประธานคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 
ประธานคณะกรรมการร่วมมือกับคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าคณะปฏิวัติทางด้านเศรษฐกิจ
ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 
นายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 
ที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน 
อุปนายกสมาคมราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
นายกสมาคมราชวิทยาลัยตัวอย่างธนบัตรที่ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ลงนามในตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย