นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2472 รวมอายุ 77 ปี สมรสกับ พ.ต.อ.หญิงท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรชาย-หญิง 3 คน

การศึกษา


หน้าที่การงาน

นายจุลนภเริ่มรับราชการที่กรมชลประทานตำแหน่งนายช่างตรี กองช่างกล ปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเรื่อยมา จนเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2530 จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2534 เป็นผู้ที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับการชลประทานและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ  เมื่อปลายปี พ.ศ. 2538

 • นายช่างพิเศษกรมชลประทาน (พ.ศ. 2509)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2530)
 • สมาชิกวุฒิสภา, กรรมาธิการการเกษตร, วุฒิสภา (พ.ศ. 2530 - 2534)
 • องคมนตรี
 • ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒน

นายจุลนภ เริ่มรับราชการที่กรมชลประทานตำแหน่งนายช่างตรี กองช่างกล ปี 2494 หลังจากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเรื่อยมา จนเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2530 จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2534 เป็นผู้ที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับการชลประทานและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน กทม.เมื่อปลายปี 253