นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายสุนทร หงส์ลดารมภ์


นายสุนทร หงส์ลดารมภ์

วันเดือนปีเกิดวันที่ 23 สิงหาคม 2455
ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ 16 กันยายน 2548

 
ประวัติการศึกษา

2467  มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
2479     M.A. Cambridge University United Kingdom
 
ประวัติการทำงาน
     อาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนบพิตรพิมุข และโรงเรียนเทพศิรินทร์
พ.ศ. 2482     โอนไปอยู่กรมโฆษณาเป็นหัวหน้าแผนกต่างประเทศและเป็นหัวหน้ากองต่างประเทศ
พ.ศ. 2489     โอนไปรับราชการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พ.ศ. 2493     ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบันคือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์)
พ.ศ. 2499     ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศมาเลเซีย
10 ก.พ.2502-30 เม.ย.2502     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
1 พ.ค.2502-9 ก.พ.2506     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
9 ก.พ.2506-8 ก.ค.2508     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
8 ก.ค.2508-9 ก.พ.2511     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
2 มิ.ย.2509-9 ก.พ.2511     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11พ.ย.2520-12 พ.ค.2522     รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี