นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์


ศ. ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์
วัน/เดือน/ปี เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2488  
 
การศึกษา

ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางนโยบายรัฐ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์


ตำแหน่งปัจจุบัน
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด


บทบาทและกิจกรรมที่สำคัญในปัจจุบัน
นายกสภาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด


ประสบการณ์ในอดีต
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
กรรมการค่าจ้าง
กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานประกันสังคม
คณะกรรมการดำเนินงานช่วยคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในด้านสังคม
คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนากำลังคน
รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ
ที่ปรึกษาประจำของธนาคารโลก, UNDP, ESCAP
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อนุกรรมการว่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ(พ.ศ. 2549)                                                            ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค (พ.ศ. 2547 -2549)                                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์.ในพระบรมราชูปถัมป์
ประธานโครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


งานด้านที่ปรึกษา
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดทำ HR Master Plan ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์
โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน
โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง
โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการสัมมนา เพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม
โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในกิจกรรมด้านการจัดสรรทรัพยากรเกษตรให้


สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท   TN - NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
 ฯลฯ