นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร


ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๙ ตอน ๑๐๘ ก ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
 เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมและสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ตามมาตรา ๗(๒) 
และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ชุดปัจจุบันได้ครบวาระตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้จัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมบัญชีรายชื่อสำรองดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑