นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ วุฒิการศึกษา
รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Arts (International Communication), Macquarie University, Australia
Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia
ประสบการณ์การทำงาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้สื่อข่าวสายการเมือง หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน
รีไรท์เตอร์ข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน
หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน
ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ภูมิปัญญาไทย” โครงการวิทยุผู้จัดการ 97.5 FM
ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “บนเส้นทางการปฏิรูป” 97.5 FM
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
อบรมและศึกษาดูงาน
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ " Thai Update Conference ",ที่ Canberra, Australia (2546)
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ " Media, Terrorism and Culture of Peace ",ที่ Perth, Australia (2545)
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ "International Conference on Media & Communication Research in Age of Globalization ",ที่ Sydney, Australia (2544)
ผลงานทางวิชาการวิจัย
"Thai Journalists and the Protests of the Northeastern Farmers of thailand" (2548)
"Political Economic Development and Thai Broadcasting Policy: Views of State, Private, and civil Society Actors regarding Policy Reforms Proposed after the Adoption of New Constitution of 1997"