นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายเทพ (สาย) ผลพันธิน