นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายไพบูลย์ วัชรพรรณ


นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

เกิดวันที่ 17 กันยายน 2465 ณ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
ฯ จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนายพ่วงและนางติ่ง เมืองสมบูรณ์ นายไพฑูรย์สนใจศิลปะตั้งแต่เด็ก
เริ่มศึกษาวิชาวาดเขียนเมื่อมีอายุได้ 11 ปี กับอาจารย์เป้าปัญญาแห่งวัดพระทรง อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
ต่อมาได้เรียนวิชาวาดเขียนในโรงเรียนวัดคงคาราม กับครูวาดเขียนชื่อ พฤกษ์ หุตางกูร และภู่ นิวาศ
บุตร นอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาวิชาศิลปไทยกับอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช ศิลปินแบบประเพณีที่มี
ชื่อเสียงของเพชรบุรี
พ.ศ. 2480 - 2482 ท่านได้เข้าศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง และสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรครูมูล ต่อมาได้ศึกษาวิชาช่างเขียนอาชีพจนสำเร็จการศึกษา แล้วจึงได้เข้าสอบ
ประโยคครูวาดเขียนโทได้ในปลายปี พ.ศ. 2483 ในขณะนั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ก่อตั้ง
โรงเรียนศิลปะขึ้นที่กรมศิลปากร ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนวิจิตรศิลป์โดยตรง นายไพฑูรย์จึงได้เข้า
ศึกษาวิชาประติมากรรมกับท่านศาสตราจารย์ศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 2483 ได้ศึกษาจนจบหลักสูตรสี่ปี นาย
ไพฑูรย์ ได้ศึกษาทั้งในด้านศิลปะแบบประเพณีและแบบสากลทั้งที่โรงเรียนเพาะช่างและที่โรงเรียน
ประณีตศิลปกรรม
พ.ศ. 2501 นายไพฑูรย์ได้รับทุนจากยูเนสโก ไปศึกษาและดูงานในสหรัฐอเมริกา
และยุโรป ได้ศึกษาวิชาประติมากรรมที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเพนน์ซิลวาเนีย เมืองฟิลาเดลเฟีย
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 เดือน และไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษและอิตาลี เป็นเวลา 3 เดือน
ทำให้นายไพฑูรย์มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องศิลปะกว้างขวางยิ่งขึ้น
เมื่อโรงเรียนประณีตศิลปกรรมของกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2486 นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ก็ได้เป็นอาจารย์ประจำสอนวิชา
ประติมากรรมเมื่อ พ.ศ. 2487 ซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัย ได้ทำการสอนอยู่
ภายใต้การอำนวยการของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อย่างใกล้ชิด นอกจากการสอนแล้วยังมี
งานประติมากรรมในราชการซึ่งมีโอกาสทำงานร่วมกับท่านศาสตราจารย์ศิลป์และงานศิลปะด้าน
ประติมากรรมส่วนตัว ซึ่งได้ทำอยู่ตลอดเวลา นอกจากสอนที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรมแล้ว
นายไพฑูรย์ ยังได้สอนที่โรงเรียนวชิราวุธ โรงเรียนศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์