นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์พิเศษ ปัตตะพงศ์