นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล