นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์