นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว


ประวัติส่วนตัว :
วันที่เกิด : 31 พฤษภาคม 2454 วันที่เสียชีวิต 08 กรกฎาคม 2554

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร
ครอบครัว 
ชื่อคู่สมรส แฉล้ม นามสกุลเดิมของคู่สมรส 
จำนวนบุตร-ธิดา 5 คน บุตร 3 คน ธิดา 2 คน
การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
- คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดลการทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : 
-2479 แพทยย์ประจำกรมสาธารณสุข 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงราย 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิง
-16 ตุลาคม 2516 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์) 
-30 พฤษภาคม 2517 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-11 กุมภาพันธ์ 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (11 ก.พ.2523-29 ก.พ.2523)
-12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (11 มี.ค.2524-7 พ.ค.2526) ตำแหน่งอื่นๆ
- ประธานอนุกรรมการการศึกษาของแพทยสภา
- เลขาธิการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย,
- นายกชมรมเวชปฎิบัติทั่วไปแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย
- นายกพิเศษแห่งแพทยสภา
- ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ประธานชมรมช่วยชาติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 
-2526 พ่อตัวอย่าง
-2532 เหรียญ Health for All จาก W.H.O.
-2534 โล่ Asia Pacific Consortium as Physician Teacher Innovator
-2534 บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคม
-2534 บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคม
-2535 บุคคลดีเด่นด้านสาธารณสุข
-2540 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีสยาม จาก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
-26 เมษายน 2544 รางวัลศิษย์เก่าอาวุโสดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฎ
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- เหรียญชัยสมรภูมิ
- เหรียญอาสากาชาดชั้น 1
- เหรียญราชวัลลภ

ที่มา : http://www.thairath.co.th