นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ


กรรมการบริหาร
บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด