และกลางห้องโถงบนชั้น ๒ ของตึกแม้นฯ นี้เองที่เป็นที่ตั้งของโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชกับหม่อมแม้น และรูปปั้นหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ชายาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
                 โดยสันนิฐานกันว่าพระรูป และรูปปั้นนี้ได้สร้างขึ้นภายหลัง ปี พ.ศ.๒๔๕๑ ไม่นานนักแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าในช่วงเวลาใด เมื่อครั้งแรกนั้นประดิษฐานอยู่ชั้นบนของห้องโถงตึกแม้นนฤมิตรที่เป็นดังอนุสรณ์แห่งความรักของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศ และระลึกถึงพระชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์