เดินผ่านไปอีกไม่ไกลก็จะพบกับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ปฐมเหตุแห่งการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทรงอยู่งานพัด และเป็นที่ถูกพระทัยในสมเด็จพระอัยกาธิราช(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ถึงกับโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่หม่อมเจ้าหญิงว่า "รำเพย" อันมีความหมายว่า "ลมเย็นที่พัดค่อยๆ อ่อน ๆ" ครั้งรับราชการในตำแหน่งพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการสถาปนา และเฉลิมพระนามเป็น "สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์" อันมีความหมายว่า "บุปผชาติที่เป็นที่ยินดี และเป็นที่พักพิงของมวลหมู่ภมร" และในครั้งใดที่ได้มีโอกาสมาสักการะ และมองขึ้นไปยังพระรูปของพระองค์ท่าน เราทุกคนจะรับรู้ได้ทันทีในพระจริยวัตรอันอ่อนโยน เรียบร้อย งดงามสมเป็นขัตติยนารี ซึ่งเป็นที่สนิทเสน่หาของพระราชสาวมียิ่งนัก และเมื่อถึงวันคล้ายวันสวรรคของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี วันที่ 9 กันยายน ของทุกปี ซึ่งชาวเทพศิรินทร์เรียกกันว่า "วันแม่รำเพย" ก็จะมีพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะ รวมทั้งการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคนต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์ ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และจะเทิดทูนรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันเทพศิรินทร์