นอกจากนี้บนตึกนิภานภดล ยังเป็นที่ตั้งของห้อง "วิมลประภาวดี" ซึ่งเป็นห้องดนตรีไทยของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ และอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์อาทิหนังใหญ่แล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ

 

                 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ปั้น คู่กับโต๊ะหมู่บูชาศรีษะครูเทพ และหัวโขนอันถือเป็นบรมครูทางดนตรีไทย และนาฏศิลป์ที่มีความสวยงามตระการตา ในครั้งใดที่มีโอกาสได้เข้ามาในห้องวิมลประภาวดีแห่งนี้ก็จะได้สักการะเหล่าบูรภาจารย์ทางศาสตร์แห่งศิลป์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกประการ