“จาตุรนต์อนุสสารี” เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารรของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และราชสกุลจักรพันธุ์

                  และอีกหลังคือ “ภาณุรังษีอนุสสร” เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชและราชสกุลภาณุพันธุ์ ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี