กลับมาในพื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตึกศิลปะตะวันตก แบบกอธิคดูแปลกตาตรงหน้านั้น คือ “ตึกแม้นศึกษาสถาน” ที่ถูกสร้างขึ้นแทนที่ “ตึกแม้นนฤมิตร” ที่ประสบภัยทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภายในตึกแห่งนี้เองที่มีกระดานทองสำหรับจารึกนามนักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือ ทุนคิงสกอลาชิปที่สืบต่อมาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยหากมองขึ้นไปเหนือบันไดทางขึ้นชั้น ๒ จะก็จะพบกับ