นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายประมุท บูรณะศิริ


ประมุท บุรณศิริ
            คุณประมุท บุรณศิริ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งและสร้างโรงงานแห่งแรก ที่ เขตหลักสี่ 
(ตรงข้ามองค์การโทรศัพท์ จ.กรุงเทพ ในปี 2511 และ โรงงานแห่งที่สอง ที่ ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน 29 ปี 
แห่งความมุ่งมั่นพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ ฝาจีบ (Crown Cap
 และขยายไลน์การผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งฝาเกลียวกันปลอม (Pilfer Proof Cap)
 ฝาวงแหวนแมกซี่คราวน์ (Maxi Crown) ฝาวงแหวนแมกซี่ พี (Maxi P) ฝาวงแหวนแมกซี่ แค้ป (Maxi Cap)
 ฝาพลาสติก (Plastic Cap) ฝากระป๋องชนิดดึงเปิด (Ring Pull) ฝากระป๋องชนิด Stay on Tab
 กระป๋องสองและสามชิ้น (2&3 Pieces Can) ซึ่งจากการพัฒนาทั้งคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่องนั้น
 บริษัทฯ ได้นำระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้และได้รับการรับรองมาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9000 ในปี 2540
   และยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย คนที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518