นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก


ประวัติ
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นบุตรของพันเอกสนอง และนางไพเราะ ทองเล็ก สมรสกับ ทันตแพทย์หญิงรัตนาวดี ทองเล็ก มี บุตร 2 คน สมรสกับ ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี มีบุตรชาย 2 คน คือ ร.ต.นิติพัทธ์ ทองเล็ก และ นักเรียนแพทย์ทหารกิตติพัฒน์ ทองเล็ก

การศึกษา
 • ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. 2514 มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14
 • พ.ศ. 2521 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหล่าทหารราบ (รุ่นที่ 25)
 • พ.ศ. 2530 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 65
 • พ.ศ. 2523 หลักสูตรชั้นนายร้อย (Regimental Officer Basic Course)ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรชั้นนายพัน (Grade II Staff and Tactics Course)ประเทศนิวซีแลนด์
 • พ.ศ. 2531 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรทักษะทางการทหาร (The Command and General Staff College, Fort Leavenworth) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2532 ปริญญาโท ด้านการบริหาร Master of Art (Management) Missouri มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์การทำงาน
 • พ.ศ. 2521ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
 • ผู้บังคับกองร้อยฝึก ร.๒๑ พัน.๓ รอ.
 • อาจารย์สอนวิชาข่าวกรองในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกที่ 65
 • รับราชการ ยศพันเอก ที่เสนาธิการกรมทหารราบที่ 161 กองพลทหารราบที่ 16
 • พ.ศ. 2541 ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2542 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2544 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • เสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
 • พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • พ.ศ. 2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2549 เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม 

การปฏิบัติราชการชายแดน
 • พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้หมวดปืนเล็ก ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 • พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ บ้านแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
 


ราชการและหน้าที่พิเศษ
 • ผู้ประสานภารกิจพิเศษ กองทัพบกไทย-ผู้นำรัฐบาลพม่า
 • รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษชายแดนไทย – พม่า
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์ ฯ
 • ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ธรรมศาสตร์
 • ผู้แทนกองทัพไทยไปปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถาน
 • ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๔๖
 • ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๐๓
 • ผู้บรรยายพิเศษ วปอ. สหรัฐอเมริกา
 • รองอาวุโสหัวหน้าภารกิจควบคุมการหยุดยิงในอาเจห์ อินโดนีเซีย (Principal Deputy Head of Mission of the Aceh Monitoring Mission)
 • ทูตพิเศษ ผู้แทนนายสมัคร สุนทรเวช เจรจาให้ สหรัฐเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลพม่ากรณีพายุไซโคลนนาร์กิส
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
   
เครื่องอิสริยาภรณ์ที่มา : วิกิพีเดีย