นักเรียนเก่า ที่มีชื่อเสียง

นายสิงห์โต ปุกหุต


เกิดเมื่อวันที่  15  เมษายน 2458  เป็นบุตรนางบุญล้อม ( เฮียง )  นายพิเชต ( เช็ง )   ปุกหุต


การศึกษา

    เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2470  เลขประจำตัว 3964
    พ.ม. ( กระทรวงศึกษาธิการ ) วท.บ. ( จุฬา ฯ )  M.A. ( Columbia Univ.)
    เข็มแคปป้า, แดลต้า, ไพ จากสมาคมการศึกษาสหรัฐอเมริกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก    ( ท.ช. )         5 ธ.ค. 2517
     เหรียญจักรพรรดิมาลา  (ร.จ.พ. )         5 ธ.ค.  2513


         ตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ทางวิชาการ 


            -พ.ศ. 2481  อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

               -หัวหน้ากองอุปกรณ์การศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

               -พ.ศ. 2506  รับทุนไปดูงานการบริหารท้องฟ้าจำลองในอังกฤษ ยุโรป เอเชีย และสหรัฐ

               -กรรมการก่อสร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

                -ผู้อำนวยการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

                -กรรมการและเลขานุการ แผนกพิพิธภัณฑ์งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

                -กรรมการตัดสินการประกวดหนังสืออ่านประกอบทางวิทยาศาสตร์

                         กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

                -นายกสมาคมสมาคมดาราศาสตร์ไทย

                -กรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  หอวชิราวุธานุสรณ์

                -กรรมการรวบรวมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                -ผู้บรรยายพิเศษประจำท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พ.ศ. 2519 – 2537

             -นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.สตรีสมุทรปราการ

                -ที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

                -กรรมการบริหารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

                -กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

                -ประธานอาวุโส  ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา


         ผลงานการเขียนหนังสือ


                 -นิยายดาว 
                
-คู่มือการสร้างอุปกรณ์การศึกษา  เล่ม 1 – 15

             -สิ่งแวดล้อม ป. 2                                                

                 -วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3  

                 -แนะดูดาวฤกษ์อย่างง่ายใต้ฟ้าเมืองไทย              

                 -ประวัติดาราศาสตร์ย่อ ๆ                                   

                 -นิยายดาว                                                               

                 -พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

                 - ดาราศาสตร์ง่าย ๆ

                 - ประวัติดาราศาสตร์

                 -ปรากฎการณ์ธรรมชาติ                                        

                 -ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ                                         

              -บทความทางวิชาการในวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ


อาจารย์สิงห์โต ปุกหุต (ขวาสุด)
"นิยายดาว" 

1 ใน 88 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ตามโครงการวิจัยหนังสือวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

และหนังสือดี 100 เรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน โดย สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย